Statut

Statut FUNDACJI DOM RAIN MANA
ROZDZIAŁ I

§ 1

Fundacja pod nazwą  DOM RAIN  MANA,  zwana dalej „Fundacją” ustanowiona przez Janinę Mariannę Teofilewską, Kamilę Dorotę Chmielewską, Macieja Pawła Gajewskiego, Grzegorza Wojciecha Szmytkowskiego, Reginę Annę Różalską i Barbarę Halinę Markiewicz zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem Ewą Osypińską Balcerzak w Kancelarii Notarialnej  w Gdańsku przy ul.Grunwaldzkiej 492/2 w dniu dziewiętnastego sierpnia roku dwutysięcznego piątego (19.08.2005) – działa na podstawie przepisów Ustawy o Fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984r. (Dz. U., nr 46, poz. 203 z 1991 r.) oraz niniejszego statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto Sopot.

§ 4

Właściwym ministrem jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. [ Minister Polityki Społecznej]

§ 5

 1. Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak również poza jej granicami – z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.
 1. Fundacja posiada prawo powoływania oddziałów i filii w kraju i za granicą.

§ 6

Fundacja w używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku, wskazującym jej nazwę i siedzibę.

§ 7

Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz inne nagrody i przyznawać je osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla idei lub celów obranych przez Fundację lub dla Fundacji.

ROZDZIAŁ II
Cele i zasady działania fundacji

§ 8

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności na rzecz osób z autyzmem, zespołem Retta i pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi oraz na rzecz ich rodzin, a w szczególności:

  1. całokształt zadań związanych z założeniem ośrodka lub innych miejsc stałego pobytu oraz pracy, terapii i rehabilitacji dorosłych osób z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami, zwanych dalej Ośrodkiem,
  2. zapewnienie niezbędnych środków dla funkcjonowania tego Ośrodka oraz sprawowanie pieczy nad jego działalnością,
  3. upowszechnianie wiedzy o autyzmie i pokrewnych zaburzeniach oraz sposobach terapii,
  4. skupianie wokół idei Fundacji osób chcących pomóc osobom z autyzmem, zespołem Retta i pokrewnymi zaburzeniami.
 1.  
 1.  

§ 9

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a) przygotowanie programu i zasad funkcjonowania Ośrodka,

b) budowę Ośrodka oraz zorganizowanie jego działalności,

c) zakup sprzętu niezbędnego do prawidłowego działania Ośrodka,

d)  prowadzenie Ośrodka,

e) szkolenie personelu Ośrodka,

f) konferencje, wykłady, szkolenia i publikacje popularyzujące humanistyczne metody opieki nad osobami z autyzmem, zespołem Retta i pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi.

g) prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz edukacji, terapii i rehabilitacji osób z autyzmem, zespołem Retta i pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi

h) prowadzenie poradnictwa dla rodzin, organizacji i instytucji zajmujących się świadczeniem pomocy osobom z autyzmem, zespołem Retta i pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi.

i) współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi, krajowymi i międzynarodowymi, działającymi w zakresie objętym celami Fundacji, poprzez organizowanie wspólnych akcji dotyczących:

– wspierania inicjatyw zmierzających do poprawy stanu przepisów prawa w zakresie problemu autyzmu, zespołu Retta i pokrewnych zaburzeń rozwojowych.

– propagowanie w społeczeństwie wiedzy o potrzebach osób z autyzmem, zespołem Retta i pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi.

§ 10

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać, zbieżną ze swoimi celami, działalność innych osób prawnych i fizycznych.

ROZDZIAŁ III
Majątek i dochody fundacji

§ 11

 1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 2000 złotych oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundacje w toku jej działania.
 1. Fundusz Założycielski nie może by wykorzystywany dla pokrycia bieżących kosztówutrzymania Fundacji.

§ 12

Dochody Fundacji pochodzą z:

a) darowizn, spadków, zapisów,

b) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

c) dotacji i subwencji osób prawnych,

d) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego Fundacji,

e) lokowania dochodów Fundacji,

f) nawiązek sądowych,

g) innych wpływów.

§ 13

 1. Dochody Fundacji mogą być przeznaczone wyłącznie na cele wymienione w § 8 Statutu.
 2. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie wskazali, na który cel mają być przeznaczone.

§ 14

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 15

 1. Osoby fizyczne i prawne, które dokonają na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji (jednorazowej lub łącznej) w wysokości co najmniej 5000 (pięć tysięcy) złotych – lub – gdy idzie o osoby zagraniczne równowartości 1000 (tysiąc) EUR/USD – uzyskują tytuł Dobroczyńcy (Sponsora) Fundacji, o ile się temu nie sprzeciwią.
 2. Tytuł Dobroczyńcy Fundacji ma charakter osobisty.

ROZDZIAŁ IV
Organy i sposób zorganizowania fundacji

§ 16

Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji.
 2. Zarząd Fundacji.
 3. Rada Programowa.

§ 17

Członkowie organów Fundacji – z zastrzeżeniem postanowień § 41 Statutu nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracy tych organów, mogą jednak w uzasadnionych wypadkach otrzymać zwrot poniesionych kosztów związanych z tą działalnością.

§ 18

Nie można łączyć funkcji członka Rady Fundacji i Zarządu Fundacji.

RADA FUNDACJI

§ 19

Rada Fundacji zwana dalej Radą jest kolegialnym organem o uprawnieniach nadzorczych, inicjatywnych i opiniodawczych.

§ 20

W skład Rady wchodzi od 3 do 5 osób.

§ 21

Pierwszy skład Rady powołują Fundatorzy. W skład Rady Fundacji mogą wchodzić inne osoby zasłużone dla fundacji  powołane uchwałą Rady Fundacji.

§ 22

Fundatorzy mogą wejść w skład Rady Fundacji.

§ 23

Członkostwo Rady ustaje z chwilą odwołania, bądź śmierci członka Rady Fundacji.

§ 24

Odwołanie członka Rady Fundacji  następuje w przypadku:

a) złożenia rezygnacji,

b) podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Rady Fundacji,

c) choroby lub utraty sił w stopniu powodującym trwałą niezdolność do wykonywania funkcji,

d) nie pełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok,

e) nienależytego wypełniania obowiązków członka,

f) istotnego naruszenia postanowień.

§ 25

Rada Fundacji na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Fundacji.

§ 26

 1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych nie rzadziej niż raz w roku. W posiedzeniach tych uczestniczy – w celu składania wyjaśnień – przedstawiciel Zarządu Fundacji.
 1. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy, bądź na wniosek  Zarządu Fundacji, lub też co najmniej połowy członków Rady Fundacji – zgłoszony Przewodniczącemu na piśmie.
 1. Posiedzenie Rady Fundacji jest ważne, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o miejscu, terminie oraz porządku obrad.
 1. Posiedzenia Rady Fundacji są protokołowane.

§ 27

 1. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał.
 2. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, z tym że dla prawomocności tych uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. Uchwały Rady Fundacji w przedmiocie zmiany celu lub Statutu, lub likwidacji fundacji zapadają większością dwóch trzecich głosów, przy obecności dwóch trzecich uprawnionych do głosowania.
 1. Każdy członek Rady Fundacji ma jeden głos. Przy równej liczbie głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 28

 1. Do udziału w posiedzeniu Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji oraz organów, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji oraz członkowie Rady Programowej.
 1. Udział w posiedzeniach Rady Fundacji osób wymienionych w pkt. 1 ma charakter doradczy.

§ 29

Do kompetencji Rady Fundacji należy:

 1. Zatwierdzanie głównych kierunków działania Fundacji po zasięgnięciu opinii Rady Programowej i nadzór nad ich realizacją,
 2. zatwierdzanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,
 3. ustalanie wytycznych dla Zarządu co do sposobu rozdziału zgromadzonych środków,
 4. zatwierdzanie rocznych planów działalności Fundacji i preliminarza kosztów jej działalności,
 5. podejmowanie uchwał w sprawach przystąpienia do spółek i fundacji, po zasięgnięciu opinii Rady Programowej,
 6. podejmowanie uchwały o likwidacji Fundacji, po zasięgnięciu opinii Rady Programowej,
 7. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielanie mu absolutorium,
 8. zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd lub Radę Programową,
 9. podejmowanie uchwał w sprawach powoływania i odwoływania członków Zarządu Fundacji,
 10. podejmowanie uchwał w sprawie zasad wynagradzania Członków Zarządu Fundacji,
 11. uchwalanie zmian statutu Fundacji, po zasięgnięciu opinii Rady Programowej,
 12. opracowywanie i zatwierdzanie Regulaminu Rady Fundacji i zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
 13. zatwierdzanie Regulaminu Pracy i Regulaminu Wynagradzania pracowników.

ZARZĄD

§ 30

 1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 5 osób i jest powoływany na okres 4 lat przez Radę Fundacji.
 1. Pierwszy skład Zarządu powołują Fundatorzy określając równocześnie, którzy z powołanych członków pełnią funkcje wskazane w § 33 ust. 1 Statutu.

§ 31

Członkostwo Zarządu Fundacji ustaje z chwilą upływu kadencji, odwołania, bądź śmierci członka Zarządu.

§ 32

Do odwołania członka Zarządu Fundacji mają odpowiednie zastosowanie postanowienia § 24 Statutu.

§ 33

 1. Zarząd Fundacji wybiera ze swego grona Prezesa oraz jednego lub więcej Wiceprezesów.
 2. Pracami Zarządu Fundacji kieruje Prezes.

§ 34

 1. Zarząd Fundacji kieruje Fundacją i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Zarząd Fundacji działa według Regulaminu zatwierdzonego przez Radę Fundacji.

§ 35

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają:

 1. w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes jednoosobowo,
 2. w przypadku zarządu wieloosobowego – dwaj członkowie Zarządu Fundacji, w tym Prezes lub Wiceprezes.

§ 36

Zarząd Fundacji w szczególności:

a) kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje Fundację na zewnątrz,

b) opracowuje wieloletnie i roczne programy jej działania,

c) odpowiada za realizacją celów statutowych Fundacji,

d) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,

e) sprawuje zarząd jej majątkiem,

f) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,

g) podejmuje wnioski o przystąpieniu do spółek i fundacji,

h) ustala wielkość zatrudnienia pracowników Fundacji,

i) opracowuje Regulamin Pracy i Regulamin Wynagradzania pracowników Fundacji i zwrotu wydatków poniesionych przez wolontariuszy,

j) opracowuje Regulamin Zarządu.

§ 37

 1. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje prezes Zarządu z własnej inicjatywy, na  żądanie członka Zarządu lub na żądanie Rady Fundacji.
 1. Członkowie Rady Fundacji mogą żądać rozpatrzenia przez Zarząd  określonych spraw.
 2. Posiedzeniom Zarządu Fundacji przewodniczy Prezes, lub w jego zastępstwie Wiceprezes.
 3. Z posiedzeń Zarządu Fundacji sporządzany jest protokół.

§ 38

 1. Zarząd Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności tych uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.
 2. Każdy członek Zarządu Fundacji ma jeden głos. Przy równej liczbie głosów decyduje głos Przewodniczącego posiedzenia.

§ 39

 1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenie Zarządu Fundacji jest ważne jeżeli wszyscy jego członkowie zostali powiadomieni o miejscu, terminie i porządku obrad.

§ 40

Zarząd może podejmować uchwały w trybie obiegowym. Uchwała jest ważna, jeśli podpis pod nią złoży więcej niż połowa członków Zarządu.

§ 41

Członkowie Zarządu Fundacji mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy, ich wynagrodzenie określa uchwała Rada Fundacji.

§ 42

 1. Warunki pracy i płacy pracowników Fundacji określa Regulamin Pracy i Regulamin Wynagradzania.
 2. Wynagrodzenie członków Zarządu Fundacji pozostających w stosunku pracy i pracowników  Fundacji są wypłacane bez naruszenia funduszu założycielskiego Fundacji.

RADA PROGRAMOWA

§ 43

Pierwszych członków Rady Programowej powołują fundatorzy  w akcie powołania fundacji. Następnych członków Rady Programowej powołuje Rada Fundacji spośród osób o uznanym autorytecie, szczególnie zasłużonych w działalności objętej celem i przedmiotem działania fundacji. Członkowie Rady Programowej wybierają spośród siebie przewodniczącego.

 • Fundatorzy mogą wejść w skład Rady Programowej.
 • W skład Rady Programowej wchodzi od 3 do 15 osób powołanych  przez Radę Fundacji.
 • Członkostwo Rady ustaje z chwilą rezygnacji, odwołania przez Radę Fundacji, bądź śmierci członka Rady Programowej.
 • Posiedzenia Rady Programowej są protokołowane.
 • Rada Programowa pracuje na posiedzeniach zwoływanych nie rzadziej niż raz w roku.

W posiedzeniach tych uczestniczy Przewodniczący Rady Fundacji lub/i przedstawiciel Zarządu.

§ 44

Rada Programowa wskazuje kierunki działania fundacji, opiniuje i inicjuje programy bądź inne działania o charakterze doradczym, których przedmiotem jest realizacja celów fundacji.

§ 45

 1. Posiedzenia Rady Programowej zwołuje Rada Fundacji lub Zarząd w przypadku zaistnienia okoliczności zasięgnięcia jej porady lub oceny, jednak nie rzadziej niż raz w roku.
 2. Rada Programowa wyraża swoje stanowisko w formie uchwały i przedkłada ją do wiadomości Radzie Fundacji.
 1. Uchwały Rady Programowej zapadają zwykłą większością głosów.

ROZDZIAŁ V
Zakaz uprzywilejowania

§ 46

      Fundacja nie może:

 1. Udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. Przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. Wykorzystywać majątku na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
 4. Zakupywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

ROZDZIAŁ VI
Zmiana statutu

§ 47

Rada Fundacji może zmienić statut na wniosek Zarządu Fundacji.

ROZDZIAŁ VII
Rachunkowość

§ 48

 1. Fundacja prowadzi rachunkowość na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
 2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
 3. Zatwierdzone sprawozdanie finansowe Fundacji przesyłane jest organowi sprawującemu nadzór.

ROZDZIAŁ VIII
Postanowienia końcowe

§ 49

 1. Dla realizacji swych celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją lub organizacją.
 2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby zmienić się cel Fundacji.
 3. Decyzje o połączeniu podejmuje Rada Fundacji poprzez uchwałę podjętą większością dwóch trzecich głosów, przy obecności dwóch trzecich uprawnionych do głosowania. z inicjatywy własnej, bądź na wniosek Zarządu Fundacji, po uzyskaniu opinii Rady Programowej.

§ 50

 1. W razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja była ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji, Fundacja ulega likwidacji.
 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji poprzez uchwałę podjętą z inicjatywy własnej lub na wniosek Zarządu Fundacji, po uzyskaniu opinii Rady Programowej. Uchwała w przedmiocie likwidacji Fundacji zapada  większością dwóch trzecich głosów, przy obecności dwóch trzecich uprawnionych do głosowania, po uzyskaniu opinii Rady Programowej.
 3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się z zastrzeżeniem art. 5 ustawy o fundacjach innej  organizacji (instytucji), której działalność odpowiada celom Fundacji. Decyzje w sprawie przekazania majątku podejmuje Rada Fundacji, po zasięgnięciu opinii Rady Programowej.
 4. Likwidację przeprowadza Zarząd Fundacji pod nadzorem Rady Fundacji.

§ 51

 1. Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie do dnia 31 marca sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.
 2. Spory, które wynikają z interpretacji postanowień Statutu albo regulaminów uchwalonych na  jego podstawie na użytek Fundacji rozstrzyga Rada Fundacji, po zasięgnięciu opinii Rady Programowej.