Test diagnostyczny DSM V

Test diagnostyczny DSM V

Klasyfikacja DSM-V wydana została przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne.  W DSM- V wyróżnione są trzy kryteria. Osoba u której zdiagnozuje się autyzm musi przejawiać co najmniej 6 cech wymienionych w punktach (w tym co najmniej dwie w punkcie 1 i po jednej z punktu 2).

  1. Klinicznie znaczące, stałe nieprawidłowości w obrębie komunikacji społecznej i interakcji.

  1. Wyraźne deficyty w komunikacji werbalnej i niewerbalnej wykorzystywanej w interakcjach społecznych,
  2. Brak wzajemności społecznej,
  3. Nieumiejętność rozwijania i utrzymywania relacji z rówieśnikami właściwej dla poziomu rozwoju.
  1. Ograniczone, powtarzalne wzorce zachowań, zainteresowań i aktywności objawiające się poprzez co najmniej dwa z poniższych objawów:

  1. Stereotypowe zachowania motoryczne lub werbalne lub nietypowe zachowania sensoryczne,
  2. Nadmierne przywiązanie do rutyny i zrytualizowanych wzorców zachowania,
  3. Ograniczone zainteresowania.
  1. Objawy muszą wystąpić we wczesnym dzieciństwie (ale mogę nie manifestować się w pełni dopóki oczekiwania społeczne nie przekroczą ograniczonych możliwości dziecka).

Źródlo: American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5. Washington.